Fulletó informatiu Salvament i socorrisme

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

No hem pogut oferir mai aquest cicle per falta d’alumnat però és possible oferir el bloc comú lligat amb el cicle de Tècnic de Guia en el medi natural i de temps de lleure

Horaris:

Horaris per determinar, integrats dins el cicle de Guia de Tècnic en el medi natural i de temps de lleure.

 Dates prova específica:

Calendari:

De setembre 2021 a juny del 2022.

Lloc:

Escola Arrels i Espaigua.

Requisits:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Informació sobre prova específica aquí: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/

Professorat del cicle:

ME

Marcel Espinal

Professional de muntanya. Amant de la neu i dels esports en el medi natural.
P1240598

Marc Sala

Coordinador del Cicle d'Activitats físicoesportives en el medi natural