M03 UF1 Patrimoni i metodologia comptable
M03 UF4 Registre comptable i comptes anuals
M08 UF3 Selecció d'inversions
M08 UF1 Anàlisi i previsió financeres
M08 UF2 Productes del mercat financer i d'assegurances