L'ESO A L'ESCOLA EN 10 PUNTS

 1. Oferim una formació acadèmica de qualitat
 2. Fem un seguiment i orientació individualitzats
 3. Som un professorat estable, proper i compromès
 4. Apliquem diversitat de metodologies
 5. Escola innovadora
 6. Entrenem les habilitats emprenedores del nostre alumnat
 7. Disposem d’atenció psicopedagògica pròpia
 8. Eduquem en valors
 9. Eduquem la dimensió social de la persona
 10. Tenim un bon ambient entre l’alumnat

ORGANITZACIÓ

Activitat complementària d’entrenament d’habilitats emprenedores. Durant els tres primers cursos de l’ESO entrenarem els nostre alumnat en sis habilitats bàsiques per formar persones emprenedores. Les habilitats d’autoconeixement, creativita, organitzativa, treball en equip, comunicativa i fer projectes. L’alumnat s’entrena en aquestes habilitats al igual que un esportista entrena per millorar els serus resultats.

Les matèries específiques de 1r a 3r d’ESO es treballen en una dedicació horària de dues hores setmanals seguides en format de projectes semestrals. En el cas de les matèries específiques de 1r i 2n d’ESO també es fan barrejant alumnat dels dos cursos.

Durant l’educació secundària Obligatòria formem els nois i noies des d’una perspectiva integral, tant acadèmicament, com en els valors personals i socials perquè puguin incorporar-se als ensenyaments postobligatoris amb autonomia i responsabilitat.

Les matèries de llengua catalana i matemàtiques es treballen amb dos professors simultanis a l’aula en els cursos de 1r i 2n d’ESO per arribar a les necessitats de tot l’alumnat i en tres grups heterogenis en el cas de 3r d’ESO per tal d’atendre la diversitat a l’aula.

Pel que fa a les Matemàtiques i per tal de buscar recursos diferents es treballa la matèria a partir de la metodologia Jump Math fins a segon d’ESO potenciant la capacitat de raonament matemàtic de l’alumnat.

A l’ESO, treballem amb els nois i noies per aconseguir formar persones que siguin capaces de:

 • Ser els protagonistes del seu procés d’aprenentatge
 • Respectar les diferències i valorar les qualitats pròpies i dels altres.
 • Descobrir el seu interior i aprendre dels seus errors.
 • Conèixer els seus drets i comprometre’s amb els seus deures.
 • Potenciar la cooperació i la solidaritat amb els que més ho necessiten.
 • Esforçar-se i adquirir hàbits d’estudi.
 • Treballar individualment i de forma cooperativa potenciant el diàleg.
 • Confiar en les seves possibilitats i ser emprenedors en els seus projectes.
 • Interpretar la realitat, tenir sentit crític i prendre decisions amb responsabilitat.
 • Adquirir els coneixements necessaris per l’educació post obligatòria o el món laboral.
 • Ser competents en la societat en què vivim.
 • Assolir la seva pròpia excel·lència.

Per assolir aquests objectius comptem amb un professorat proper i compromès amb l'escola, una funció tutorial sobre la que recau el seguiment acadèmic i personal del nostre alumnat i d'un bon clima de treball que facilita la convivència enmig d’un entorn tranquil i privilegiat.


Funció tutorial:

El tutor com a responsable del seguiment de l’alumnat vetlla el procés educatiu dels nois i noies. Els alumnes i les famílies troben en la figura del tutor un referent proper que informa i els orienta en l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat.
Aquest procés es concreta en un seguit d’activitats.

Atenció individualitzada:

Al llarg del curs escolar es realitzen sessions d’avaluació al final de cada  trimestre per valorar l’assoliment dels continguts de les matèries.
Per garantir el procés d’assoliment i l’evolució satisfactòria de l’alumnat, es fan també reunions d’equips docents de seguiment en el curs de cada trimestre. D’aquesta manera es pot valorar d’una forma més individualitzada i acurada l’evolució de l’alumnat. El tutor està en contacte continu amb el professorat i amb les famílies.

Tutories grupals i individuals:

Dins l’horari escolar hi ha assignada una hora de tutoria on es tracten temes d’organització del curs i d’orientació acadèmica. D’altra banda, el tutor/a realitza tutories individuals al llarg del curs en les quals atén l’alumnat de forma personal. Aquestes es realitzaran fora de l’hora lectiu.

Entrevistes família-escola:

El tutor s’entrevista amb les famílies pels lliuraments de notes. Es manté una comunicació constant amb les famílies al llarg del curs.

Projectes:

 • Marató TV3
 • Setmana de la Salut
 • English Week
 • Setmana de projectes interdisciplinaris com: “La maternitat d’Elna”, “Polseres vermelles” o “Data de caducitat”.
 • Estades de convivència a 1r i 3r d’ESO.
 • Projecte In & Out

A més… potenciem l’aprenentatge de llengües estrangeres amb el projecte In and Out

 • Auxiliar de conversa nadiu a tots els cursos de l’ESO en petits grups.
 • Estudi de llengua francesa a partir de 1r d’ESO.
 • Preparació per a les proves oficials d’anglès de Cambridge: PET, KET, FIRST, ADVANCED.
 • Estades a l’estiu a l’estranger a partir de 3r d’ESO acompanyats per professorat del centre.
 • Batxillerat dual americà.
 • Possibilitat de fer voluntariat lingüístic a l’alumnat de Primària.
 • Promoció Beca Mn Ferran: estada a l’estranger estudiant en una escola anglesa al llarg d’unes setmanes a inici de 4t d’ESO.
 • Projectes interescolars: Fonix
 • English Week

L’alumnat de l’escola participa activament en concursos, fires i projectes entre altres.

 • Proves cangur de matemàtiques.
 • Premis literaris a nivell de Catalunya
 • Fira del jove emprenedor de la Catalunya central
 • Projectes socials (dins i fora de l’escola)

Horari:

Matí

Tarda

Dilluns

8:25 – 14:00

15:10 – 17:10

Dimarts

8:25 – 14:00

15:10 – 17:10

Dimecres

8:25 – 14:00

Lliure

Dijous

8:25 – 14:00

15:10 – 17:10

Divendres

8:25 – 14:00

Lliure

MENJADOR

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

Matí:  8  a 13h

Tarda: 15  a 18h

BIBLIOTECA

La biblioteca està oberta durant tota la jornada lectiva per a ús dels alumnes.

Al matí s’obrirà les 8h.

Dijous de 1/4 de 6 a 1/4 de 7h.

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Atenció a l’alumnat i a les famílies

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

SUPORT TÈCNIC AL PROFESSORAT

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

SIEI pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d’una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

CLICKEDU

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

L'EQUIP DE SECUNDÀRIA

anna_casafont

Anna Casafont

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES I EMPRESA
Foto Cristina 2

Cristina Estany

Departament de LLengües
AG

Anna Gilibets

Departament de LLengües
AZ

Francesc Azorín

Departament d'educació física
CA

Glòria Caball

Departament de matemàtiques i d'empresa
EB

Elisabet Batlle

Departament de llengües estrangeres
ES

Ester Ginestà

Cap d'Estudis de l'ESO. Departament de Geografia i Història
FL

Conxita Flores

Departament de Geografia i Història
LP

Lluís Pujol

Departament de Filosofia
LR

Lali Rius

Cap d'Estudis de Batxillerat. Departament de Matemàtiques
MB

Mercè Baiget

Departament de Ciències
MO

Teresa Moreno

Departament de Matemàtiques
NE

Neus Oliva

Departament de Matemàtiques
VP

Víctor Pérez

Departament de filosofia.
P1240646

Joan Vilà

Departament de Geografia i Història
P1240620

Ramon Montraveta

Departament de Llengües
COMERCS

Alba Alsina

Coordinadora del Cicle d'Activitats comercials
CM

Carles Martínez

Departament de tecnologia
OL

Olga Cortés

Departament de Llengües
P1240638

Jaume Subirà

Titularitat i Professor de Música i Emprenedoria
P1240656

Mireia Massana

Coordinadora de Qualitat. Professora de física i química
Jordi Segura

Jordi Segura

Tecnologia i Informàtica