PRESENTACIÓ:

A  l’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, l’infant experimenta canvis maduratius importants, per això introduïm metodologies que fomentin l’esforç, els rols dins el grup, el respecte, la responsabilitat, la convivència, l’autonomia personal…

Aquesta etapa comprèn tres cicles de dos cursos cadascun:Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.

L’objectiu d’aquests sis cursos és el de proporcionar la formació integral necessària per tal que cada nen/a desenvolupi al màxim les seves capacitats motrius, intel·lectuals, emocionals, d’equilibri personal, de relació i actuació social, de manera que adquireixi unes competències bàsiques que li serveixin per orientar i portar a terme el seu propi futur.

Per això, apostem fermament pel seu seguiment tutorial i l’orientació dels nens/es i les seves famílies.

Presentem als alumnes diverses metodologies, agrupaments i estratègies que respecten el seu ritme d’aprenentatge i tenen en compte les possibilitats de cadascú.

Per nosaltres, totes les àrees tenen la mateixa importància perquè totes elles contribueixen a desenvolupar lescompetències dels alumnes, de manera integral. Per això, reforcem i ampliem l’horari (activitats complementàries), per aprofundir en aquells aspectes que considerem bàsics i imprescindibles per l’aprenentatge dels nens i les nenes:

 • L’educació de la competència comunicativa en català, castellà i anglès: la lectura i la comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
 • L’educació de l’expressió en tots els seus àmbits: musical, visual i plàstica i corporal.
 • Un enfocament de les matemàtiques, com a instrument per treballar el raonament i l’abstracció i la seva aplicació en la vida quotidiana.
 • I un tractament interdisciplinar dels aprenentatges que ens permeti abordar projectes des d’una perspectiva global incorporant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació- TIC-.

Aquesta és l’etapa més llarga del sistema obligatori.

ORGANITZACIÓ

HORARI:

 • Matí de 9 a 1.
 • Tarda de 3 a 5.
 • Les portes de l’escola s’obren 7 minuts abans de l’entrada i de la sortida dels alumnes.

En aquests anys experimenten una evolució personal important. L’escola els acompanya en aquest procés de canvi i els proporciona una forta base d’educació en valors com ara la solidaritat, el respecte, l’esperit crític, la llibertat, la implicació en la societat on viuen i formen part.


Família i Escola: Som un equip!

Per nosaltres, la col·laboració Família-Escola és un dels punts més importants del Projecte Educatiu de l’Escola i és la clau de l’èxit educatiu dels nostres alumnes. Només a partir de la confiança mútua, la comunicació freqüent i la col·laboració podem treballar plegats, en equip, per aconseguir els objectius que ens proposem amb cadascun dels nens i nenes. És el que nosaltres resumim amb la frase:

JUNTS PER AJUDAR A CRÉIXER.


Comunicació Família – Escola

Les famílies són part activa i participativa en la vida de l’Escola: les seves opinions, suggeriments i propostes ens ajuden a construir escola.

Els pares participen, a títol individual i mitjançant l’AMPA i els pares delegats, en actes i celebracions escolars, xerrades i reunions trimestrals de pares, tallers amb els alumnes, comissions, projectes,…

MANTENIM UNA RELACIÓ DIRECTA I CONTINUADA AMB LES FAMÍLIES:

 • Tracte proper.
 • Entrevistes amb les famílies.
 • Informes.
 • Xerrades pedagògiques.
 • Tallers per a  pares.
 • Tallers per a pares i fills.

 

Comunicació:

Ens comuniquem amb les famílies mitjançant tots els mitjans al nostre abast:

 • Correu electrònic
 • Agenda viatgera
 • Fotografies i informacions a la plataforma educativa de l’Escola. CLICKEDU.
 • Reculls i mostres de Treballs

SERVEIS

SECRETARIA

 • Matí: De 9  a 1
 • Tarda: de 3 a 5

 

PORTERIA

 • Tarda: de 5 a 1/4 de 7.

ADMINISTRACIÓ

Arrels I, dijous de 9 a 10.

Arrels II, de 9 a 2/4 de 2 i de 3 a 6 (excepte dimecres tarda). Tel. 973 48 03 92

MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia.

HORARI DE MENJADOR: a l’1 del migdia

SERVEI D’ACOLLIDA: (segons demanda)

 • Matí: de 7:55h a 8:55h.
 • Migdia: d’1/4 de 2 a 2/4 de 2 I de 3/4 de 3 a 3h.
 • Tarda: d’1/4 de 7 a les 7h.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Cada dia de 5h a ¼ de 7.
Totes s’imparteixen en anglès.

 DILLUNS  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 PETITS Let’s play
Jocs
Musicals
 GRANS  Let’s play Tennis Taula

 

PISCINA

L’escola ofereix la possibilitat d’anar a la piscina 1 hora setmanal dins l’horari escolar com a activitat de l’àrea d’educació física.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:

Atenció Psicopedagògica pròpia.

Psicopedagoga: Marta Coll Baranera.

Atenció a l’alumnat i a les famílies.

Es duu a terme l’atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, requereixen una atenció específica.

S’assessora i orienta les famílies respecte als suports, estratègies o recursos adequats per a cada infant, durant tota la seva escolarització, des de la Llar d’infants fins a l’Escola de secundària.

SUPORT TÈCNIC AL PROFESSORAT

Valoració i diagnosi de necessitats educatives de l’alumnat en l’àmbit acadèmic i escolar i concreció de propostes d’intervenció educativa.

Col·laboració en la planificació d’estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció a necessitats educatives de l’alumnat.

Participació en l’elaboració i el seguiment de Plans i d’adaptacions curriculars individualitzats.

Aportació de materials específics i adaptats que facilitin la participació de l’alumnat amb dificultats específiques en les activitats ordinàries.

Participació en la comissió d’atenció a la diversitat a fi de col·laborar en la planificació i el seguiment de mesures d’atenció a les necessitats educatives de l’alumnat del centre.

USEE pròpia (Unitat de Suport a l’Educació Especial)

Especialista: Lídia Colilles Barcons i Clara Tordesillas. Tècnic: Nadine Castillo.

Recurs organitzatiu que dóna atenció individual o en petit grup a aquells alumnes que per les seves característiques requereixen d’una atenció més propera i un seguiment més acurat per part d’especialistes.

BIBLIOTECA

Es realitzen activitats setmanals dins l’horari escolar amb tots els alumnes.

S’incentiva l’ús d’aquest espai oferint un servei de préstec gratuït. Aquest préstec es fa dilluns i dimarts de 17:00 a 17:30 i dimecres, dijous i divendres a l’hora del pati.

CLICKEDU

Plataforma educativa com a eina de treball i comunicació amb les famílies.

L'Equip de Primària

PATRI MOYA (SUPORT PRIMÀRIA)

PATRI MOYA

SUPORT PRIMÀRIA
MERCÈ BADIA (ESP. ANGLÈS)

MERCÈ BADIA

ESP. ANGLÈS
GEMMA SALA (2n)

Gemma Sala

2n
RAQUEL AUGUETS (ESP. MÚSICA)

Raquel Auguets

Esp. Música
NADINE CASTILLO (SIEI)

Nadine Castillo

SIEI
MONTSE ESTER (2N)

Montse Ester

2n
MONTSE CODINA (5È)

Montse Codina

MIREIA FLOTATS (SOTSDIRECTORA)

Mireia Flotats

Sotsdirectora
MARTA SERRANO (3R)

Marta Serrano

3r
JAUME VILA (3R)

Jaume Vila

3r
IMMA MASANA (4T)

Imma Masana

4T
GERARD CASAS (DIRECTOR)

Gerard Casas

Director
DOLORS RIU (ESP. ANGLÈS)

Dolors Riu

Esp. Anglès
DOLORS PUJOL (4T)

Dolors Pujol

4T
CLARA TORDESILLAS (CAP D_ESTUDIS)

Clara Tordesillas

Cap d'Estudis
TONI VILARÓ (ESP. EF)

Toni Vilaró

Esp. EF
PATRI MOYA (SUPORT PRIMÀRIA)

Patri Moya

Suport Primària
MONTSE COTS (ESP. MÚSICA)

Montse Cots

Esp. Música
MARIA PUJOL (1R)

Maria Pujol

1r
M.ÀNGELS ESLAVA (6È)

M.Àngels Eslava

LURDES QUERALT (6È)

Lurdes Queralt

GEMMA LLORENS (SUPORT PRIMÀRIA)

Gemma Llorens

Suport Primària
ANNA MOLINER (1R)

Anna Moliner

1r